rezervacia - Penzion v obci Zuberec, Západné Tatry - Roháče

Prejsť na obsah
Podmienky rezervácie:

 
PLATOBNÉ PODMIENKY:
 
• Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie zálohy poskytovateľovi na jeho účet vo výške 200 € / objekt (individuálne pri rezervácii izby/ apartmánu), ktorá je zároveň vratnou kauciou (pri rezervácii celého objektu) pre prípad vzniku škody na majetku, kaucia bude vrátená pri ukončení pobytu a odovzdaní objektu bez poškodenia.
 
• Poskytovateľ po obdržaní zálohy sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi ubytovanie.
 
• Pri nástupe na pobyt odberateľ na recepcii rekreačného zariadenia zaplatí, po odrátaní zálohy, vopred dohodnutú cenu za ubytovanie.
 
• V cene nie je zahrnutý poplatok obci vo výške 0,50 € /osoba / noc ( platí pre osoby nad 12 rokov ).
 
• V prípade pobytu so psom sa platí za neho poplatok vo výške 5 € / noc.
 
• Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko má pobyt zdarma pri plne obsadených pevných lôžkach v izbe / apartmáne /objekte.
 
• Detská postieľka a stolička na požiadanie zdarma.
 
• WiFi pripojenie je bezplatné. •
 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Ďalej je v cene zahrnuté:
 
• Posteľná bielizeň ( plachta, obliečky ) 1ks / osoba.
 
• Uteráky 2 ks / osoba (pre hostí ubytovaných na 3 a viac nocí)
 
• Energie
 
• Parkovanie priamo pri objekte.
 
 
STORNO PODMIENKY:
 
1. V prípade zmeny počtu osôb upraví ubytovateľ výslednú cenu podľa vzájomnej dohody.
 
2. V prípade zrušenia záväznej rezervácie má ubytovateľ právo na úhradu storno poplatku v závislosti od doby pred nástupom na pobyt nasledovne:
 
a. zrušenie záväznej rezervácie 20 až 30 dní pred nástupom na pobyt: 50% z uhradenej zálohy
 
b. zrušenie záväznej rezervácie 19 až 10 dní pred nástupom na pobyt: 100% z uhradenej zálohy
 
c. zrušenie záväznej rezervácie 9 až 0 dní pred nástupom na pobyt: 50 % z celkovej ceny pobytu
 
3. V prípade, že poskytovaľ po zrušení rezervácie izbu/apartmán/objekt obsadí novou rezerváciou, bude objednávateľovi storno poplatok (záloha) vrátený.
 
4. V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom alebo zníženia počtu ubytovaných hostí v apartmáne počas rezervovanej doby pobytu, má ubytovateľ právo na úhradu dohodnutej sumy za ubytovanie v plnej výške.
 
5. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi vyúčtované storno poplatky na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v lehote splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovateľom na bankový účet poskytovateľa uvedený na faktúre.
 
6. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená, a je to tak s odberateľom vopred dohodnuté.
 
7. Ak objednávateľ nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným písomným potvrdením ( vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná pohroma ) využiť objednané služby v dohodnutom termíne, poskytovateľ môže ponúknuť podľa možností zmeniť obdobie alebo počet osôb a takto upraviť konečnú sumu za ubytovanie. V tomto prípade nebude poskytovateľ účtovať storno poplatky za ubytovanie v pôvodnom termíne.
 
8. Zaplatením zálohovej platby odberateľ akceptuje storno podmienky.
 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POBYT:
 
1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaná len osoba, ktorá sa riadne prihlási na recepcii rekreačného zariadenia, resp. u majiteľa objektu.
 
2. Za tým účelom predloží návštevník  svoj osobný doklad o totožnosti, platný pas alebo iný doklad totožnosti. Pracovník recepcie, zodpovedný za spravovanie objektu, vydá hosťovi, po doplatení sumy za ubytovanie, kaucie a ubytovacieho poplatku obce, kľúč od izby/apartmánu/objektu. Hosť pred tým ako sa ubytuje, skontroluje, či nie sú poškodené niektoré položky inventáru. V prípade, že zistí poškodenie niektorej položky inventáru, túto skutočnosť oznámi ihneď na recepcii rekreačného zariadenia/majiteľovi objektu. Neskoršie zistenia nebudú akceptované. Týmto ubytovaný preberá zodpovednosť za predmetný inventár. V prípade poškodenia alebo straty, bude ubytovanému odrátaná náhrada škody zo zloženej kaucie. Ak škoda presahuje výšku kaucie, ubytovaný je povinný rozdiel zaplatiť pri ukončení pobytu pracovníkovi recepcie rekreačného zariadenia zodpovednému za spravovanie apartmánu/majiteľovi objektu.
 
3. Prevádzkovateľ apartmánov nezodpovedá za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia.
 
4. Nástup na pobyt je od 14.00 do 19.00 hodiny. V prípade neskoršieho nástupu zo strany objednávateľa je tento povinný nahlásiť telefonicky  a dohodnúť si čas príchodu.
 
5. Rekreačné zariadenie je povinný hosť opustiť v deň ukončenia pobytu najneskôr do 10.00 hodiny, resp. po dohode s majiteľom objektu.
 
6. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia !!!
 
7. V objekte nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, regulačných a vykurovacích zariadení, ako i do inej inštalácie.
 
8. V objekte nie je povolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče, toto opatrenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa ( holiace, masážne strojčeky, sušiče vlasov a podobne ).
 
9. Vodiť psov a iné zvieratá do objektu je povolené len so súhlasom majiteľa.
 
10.V čase od 22.00 do 06.00 hodiny je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 
11.Rekreačné zariadenie Villa Laura a Villa Nela si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak hosť porušuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre pobyt, ak hosť spôsobil výrazné poškodenia rekreačného zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie hosťa počas pobytu je neprístojné. Zároveň si rekreačné zariadenie vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt hosťom, u ktorých došlo v minulosti k uvedenému správaniu.
 
12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani po vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný okamžite, ako sa o týchto udalostiach dozvedel, oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi. V tomto prípade umožní klientovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre klienta alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.
 
15.Zaplatením zálohovej platby odberateľ akceptuje storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto Všeobecné obchodné podmienky pre pobyt známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má vedenie rekreačného zariadenia právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.
 
16.Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti rekreačného zariadenia Villa Laura a Villa Nela môžete zasielať na adresu: Villa Laura, s.r.o., Roháčska 722, 027 32  Zuberec, villalaura@centrum.sk
Copyright 2022 VlaDovina
Návrat na obsah